SYH位移传感器(匀整仪配套)

SYH位移传感器(匀整仪配套)


品牌 安普 SYH
产地 江苏金坛


产品简介:

    SH301型位移传感器用于老式的调压匀整仪;SH303型位移传感器用于安普系列变频匀整仪。


1、SH301、302、304、305型

   行程:    ±20mm

   输出:    ±9V/ DC

   精度:    0.2%

   供电:    15V/DC

   工作温度:-10℃~+60℃

   环境湿度:<85%

   外壳:    全不锈钢/氩氟焊封袋

   典型应用:纺织行业中、自调匀整仪、及自动化控制设备。2、SH303型

   行程:    ±20mm

   输出:    ±2V/ DC

   精度:    0.2%

   供电:    15V/DC  

   工作温度:-10℃~+60℃

   环境湿度:<85%

   外壳:    全不锈钢/氩氟焊封袋

   典型应用:纺织行业中、自调匀整仪、及自动化控制设备。